Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova

Agenţia Rezerve Materiale

A A A

Atribuţiile şi drepturile

Atribuţiile ARM

Pentru realizarea funcţiilor de bază ce-i revin, Agenţia exercită următoarele atribuţii:
1) elaborează şi prezintă Guvernului spre aprobare Nomenclatorul bunurilor materiale din rezervele de stat şi Nomenclatorul bunurilor materiale din rezervele de mobilizare, stabileşte nivelurile maxime şi cele intangibile ale stocurilor, coordonate cu ministerele şi alte autorităţi administrative centrale;
2) asigură îndeplinirea sarcinilor de acumulare, împrospătare şi înlocuire a bunurilor materiale din rezervele materiale ale statului stocate la instituţiile, întreprinderile şi organizaţiile create în acest scop şi subordonate Agenţiei, la întreprinderile şi organizaţiile subordonate altor organe centrale de specialitate ale administraţiei publice şi ale autorităţilor administraţiei publice locale, precum şi în spaţiile altor agenţi economici, în bază de contract;
3) organizează păstrarea şi deservirea rezervelor materiale ale statului la instituţiile, întreprinderile şi organizaţiile create în acest scop şi subordonate Agenţiei, la întreprinderile şi organizaţiile subordonate altor organe centrale de specialitate ale administraţiei publice şi ale autorităţilor administraţiei publice locale, precum şi în spaţiile unor agenţi economici, în bază de contract, indiferent de tipul lor de proprietate;
4) încheie contracte şi acorduri adiţionale privind achiziţionarea şi livrarea bunurilor materiale în rezervele materiale ale statului;
5) eliberează, în modul stabilit, bunurile materiale din rezervele materiale ale statului;
6) determină şi aplică preţuri libere la bunurile materiale livrate (stocate) şi eliberate din rezervele materiale ale statului în modul stabilit;
7) asigură restituirea (achitarea) datoriilor de către beneficiarii de bunuri materiale, eliberate din rezervele materiale ale statului;
8) elaborează, în comun cu organele de resort, şi aprobă regulamente, instrucţiuni, dispoziţii privind modul şi condiţiile de livrare (stocare), păstrare şi eliberare a bunurilor materiale din rezervele materiale ale statului;
9) exercită controlul asupra executării prevederilor actelor normative care reglementează domeniul de activitate al Agenţiei şi aplică măsuri pentru prevenirea şi lichidarea oricăror încălcări ale acestora;
10) efectuează coordonarea metodologică privind organizarea evidenţei statistice şi contabile unice a bunurilor materiale din rezervele materiale ale statului, precum şi privind circulaţia lor; asigură, în modul stabilit, prezentarea dărilor de seamă statistice şi contabile de către instituţiile, întreprinderile şi organizaţiile subordonate Agenţiei, întreprinderile şi organizaţiile subordonate altor organe centrale de specialitate ale administraţiei publice şi ale autorităţilor administraţiei publice locale şi de către depozitarii responsabili;
11) prezintă Ministerului Finanţelor dările de seamă financiare, în modul şi termenele stabilite;
12) prezintă Guvernului, în modul stabilit, informaţii privind îndeplinirea sarcinilor de acumulare, disponibilul şi circulaţia bunurilor materiale din rezervele de stat şi rezervele de mobilizare;
13) determină direcţiile prioritare şi programele lucrărilor de cercetări ştiinţifice, experimentale, de proiectare şi exploatare în domeniul păstrării pe termen lung a bunurilor materiale, asigură aplicarea lor;
14) determină amplasarea teritorială, monitorizează executarea lucrărilor de construcţie, reconstrucţie, reparaţii capitale şi curente, reutilare şi dotare tehnică a instituţiilor, întreprinderilor şi organizaţiilor subordonate, destinate păstrării bunurilor materiale din sistemul rezervelor materiale ale statului, din contul mijloacelor bugetului de stat, din mijloacele speciale şi alte surse de finanţare;
15) organizează paza bunurilor materiale din rezervele materiale ale statului stocate la instituţiile, întreprinderile şi organizaţiile subordonate;
16) asigură, în bază de contract, recepţionarea, depozitarea şi păstrarea bunurilor ce fac obiectul Regulamentului cu privire la modul de evidenţă, evaluare şi vînzare a bunurilor confiscate, fără stăpîn, sechestrate uşor alterabile, sau cu termen de păstrare limitat, a corpurilor delicte, a bunurilor trecute în posesia statului cu drept de succesiune şi a comorilor, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.972 din 11 septembrie 2001, pentru care există posibilităţi şi condiţii necesare de depozitare şi păstrare.
 

Drepturile ARM

Agenţia este învestită cu următoarele drepturi:
1) să monitorizeze executarea măsurilor menite să asigure crearea rezervelor materiale ale statului şi pregătirea sistemului rezervelor materiale ale statului în situaţii excepţionale, determinate de forţă-majoră;
2) să efectueze controlul necesar asupra îndeplinirii de către instituţiile, întreprinderile şi organizaţiile subordonate Agenţiei, alte organe centrale de specialitate ale administraţiei publice şi autorităţile administraţiei publice locale a sarcinilor privind crearea rezervelor de mobilizare, respectarea condiţiilor de păstrare şi evidenţă stabilite;
3) să controleze respectarea regimului şi modului de elaborare şi utilizare, multiplicare, păstrare, transmitere şi evidenţă a documentaţiei speciale în procesul executării lucrărilor în domeniul rezervelor materiale ale statului;
4) să înainteze, în modul stabilit, propuneri de modificare şi completare a actelor legislative în vigoare şi a actelor normative ale autorităţilor publice în problemele ce vizează rezervele materiale ale statului;
5) să înainteze autorităţilor publice, instituţiilor, întreprinderilor şi organizaţiilor subordonate Agenţiei, întreprinderilor şi organizaţiilor subordonate altor organe centrale de specialitate propuneri executorii privind lichidarea deficienţelor în procesul de creare, păstrare şi evidenţă a rezervelor materiale ale statului şi să solicite informaţia despre executarea lor;
6) să înainteze propuneri de înfiinţare a instituţiilor, organizaţiilor şi întreprinderilor în subordinea sa, să aprobe statutele lor, să le reorganizeze sau să le lichideze, în modul stabilit de legislaţie;
7) să gestioneze patrimoniul statului ce i-a fost încredinţat, să exercite controlul asupra utilizării eficiente a acestuia, să coordoneze încheierea contractelor de dare în arendă de către instituţiile, întreprinderile şi organizaţiile subordonate;
8) să gestioneze acţiunile statului de la societăţi şi întreprinderi, încredinţate de Guvern, şi să asigure monitorizarea utilizării eficiente a acestora;
9) să încheie contracte cu întreprinderile subordonate privind acordarea serviciilor de păstrare a rezervelor materiale ale statului;
10) să dirijeze activităţi cu caracter comercial de vînzare-cumpărare pe piaţa internă şi de import-export, pentru acumularea şi împrospătarea bunurilor materiale, precum şi pentru eliberarea acestora din rezervele materiale ale statului, în legătură cu excluderea lor din Nomenclatorul aprobat, cu diminuarea nivelurilor stocurilor sau ca urmare a actualizării periodice a structurii sortimentului, efectuate de instituţiile, întreprinderile şi organizaţiile subordonate, precum şi de alţi depozitari responsabili;
11) să acumuleze, în condiţiile existenţei unor mijloace financiare disponibile, stocuri ale unor bunuri materiale neprevăzute în Nomenclatorul aprobat, cu includerea lor ulterioară în Nomenclator;
12) să monitorizeze activitatea instituţiilor, întreprinderilor şi organizaţiilor subordonate în vederea perceperii unui adaos comercial pentru bunurile materiale eliberate din rezervele materiale ale statului, în limitele prevăzute de actele normative în vigoare;
13) să valorifice, cu acordul Guvernului, unele bunuri materiale la preţuri reduse în situaţiile în care eliberarea lor, cu titlu de împrospătare, împrospătare cu decalaj în timp, deblocare, nu poate fi efectuată din cauza conjuncturii de piaţă;
14) să dispună prezentarea informaţiei privind situaţia şi gradul completării rezervelor materiale ale statului;
15) să elaboreze, în cazurile stabilite de legislaţie, acte normative vizînd problemele rezervelor materiale ale statului, executorii pentru ministerele, instituţiile, organizaţiile, întreprinderile cărora le sînt adresate;
16) să aplice, în modul stabilit, sancţiuni pecuniare întreprinderilor, organizaţiilor, depozitarilor responsabili pentru încălcarea Legii nr.589-XIII din 22 septembrie 1995 privind rezervele materiale de stat şi de mobilizare, regulilor, normelor şi instrucţiunilor ce reglementează executarea lucrărilor din domeniul rezervelor materiale ale statului;
17) să înainteze materiale juridice în instanţele judecătoreşti, organele de drept şi alte organe de resort pentru tragerea la răspundere a persoanelor vinovate de încălcarea prevederilor actelor normative şi de executarea necalitativă a lucrărilor;
18) să aibă, prin funcţionarii săi abilitaţi, acces liber la întreprinderile, organizaţiile şi instituţiile subordonate, să fie în drept să solicite şi să primească informaţii necesare pentru a-şi exercita funcţiile legale;
19) să stabilească relaţii şi să colaboreze cu structuri similare din alte ţări.